Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

a) Administratorem strony anwall.pl / www.scianazklockow.pl jest AnWall Non Profit Sp. z o.o. ews

b) AnWall Non Profit Sp. z o.o jest administratorem danych osobowych.

c) W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@anwall.pl

d) AnWall Non Profit Sp. z o.o jest odpowiedzialny za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony. AnWall Non Profit Sp. z o.o. stosuje się do wszystkich warunków zawartych w RODO. AnWall Non Profit Sp. z o.o z zasady nie przechowuje danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez stosowne regulacje prawne.

e) Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży na odległość zawartej w sklepie internetowym na stronie anwall.pl / www.scianazklockow.pl,

f) Należy pamiętać, że poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany aktualnie bskrajachsu spoza Unii Europejskiej nie spełnia tych samych warunków, co poziom ochrony danych osobowych stosowany i egzekwowany w krajach Unii Europejskiej.

 

W DOWOLNYM MOMENCIE MASZ PRAWO:

a) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych ma miejsce, to jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, oraz innych informacji na temat Twoich danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania,

b) uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które są przetwarzane,

c) sprzeciwić się ich przetwarzaniu, w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o prawnie uzasadnione cele administratora. W razie wniesienia sprzeciwu nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy: istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) zażądać sprostowania Twoich danych, jeśli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (z uwzględnieniem celów przetwarzania danych osobowych).

e) zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jednakże może to nastąpić w ściśle określonych sytuacjach, a w szczególności, gdy: Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; została cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale pod warunkiem, że zgoda była podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, takie żądanie może nie zostać uwzględnione, gdy przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do: korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) otrzymania danych osobowych, które zostały nam dostarczone przez Ciebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę. Możesz uzyskać kopię Twoich danych osobowych w postaci elektronicznego pliku w usystematyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie pliku przesyłając zgłoszenie na adres kontakt@anwall.pl.

g) przesłania tych danych osobowych przez Ciebie innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz w oparciu o Twoją zgodę.

h) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez AnWall Non Profit Sp. z o.o. w przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich przetwarzanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia danych żądasz ograniczenia ich wykorzystania, nie potrzebujemy Twoich danych do celów przetwarzania, lecz są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych – wówczas ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub odbiorcom:

– podmioty świadczące usługi na rzecz spółki AnWall Non Profit Sp. z o. o., a w szczególności firmy kurierskie i pocztowe umożliwiające dokonywanie płatności elektronicznych (np. PAYU), podmioty badające rynek, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze,

Jeżeli istnieje obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, możemy też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym na cele prowadzonego przez nie postępowania.

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (o ile taki okres został określony w odniesieniu do dokumentów lub innych nośników, w których znajdują się Twoje dane osobowe). W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres przedawnienia roszczeń określonych w kodeksie cywilnym. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Każde przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W większości przypadków związanych z dokonywaniem zakupów w sklepie internetowym  przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której jesteś stroną (umowy sprzedaży na odległość).

W niektórych przypadkach i w odniesieniu, do niektórych rodzajów danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda na przetwarzanie. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to w każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się poprzez adres kontakt@anwall.pl..

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na korzystanie z poniższych usług, zastrzegamy sobie prawo do przesyłania aktualizacji naszego Regulaminu, niezależnie od tego, czy zgoda została cofnięta, czy też nie. Innego rodzaju informacji nie będziemy wysyłać.

 

COOKIES

Cookies to dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Twoich urządzeniach (komputerach, telefonach i innych posiadających dostęp do sieci Internet), które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji z www.anwall.pl / www.scianazklockow.pl.

Pliki Cookies tworzone na Twoich urządzeniach mogą pochodzić zarówno z systemu AnWall Non Profit Sp. z o.o. (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w Internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z AnWall Non Profit Sp. z o.o. i Newslettera będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Pliki Cookies i podobne technologie używane są w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, pomagają m.in. dostosować zawartość www.anwall.pl / www.scianazklockow.pl. do ustawień w Twoim komputerze, zapamiętują preferowany wygląd www.anwall.pl / www.scianazklockow.pl., np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez Ciebie kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). AnWall informuje, że pliki Cookies mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. AnWall Non Profit Sp. z o.o. zastrzega, że technologia „Cookies” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie.